آمار حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی - حرائم علیه اشخاص(2):جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی

مباحث حقوق و فقه جزای اسلامی و جرمشناسی و پیشگیری از جرم .فقه وحقوق مدنی

حرائم علیه اشخاص(2):جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص


[1] صادقی، محمد هادی؛ جرایم علیه اشخاص، میزان، 85، چ 9 ، ص 23.

[2] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر امیر کبیر، تهران، 1374، چ4، ص25.

[3] صادقی، محمد هادی؛ همان ،ص 34- 38 .

[4] آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص(جنایات)، نشر میزان، میزان، تهران، 86 ، چ 3 ، ج1، ص 17.

[5] آقایی نیا، حسین، همان ،ص 215.

[6] میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، نشر میزان ، تهران ، 1386،چاپ اول،ص26، و نیز ، سپهوند، امیر خان؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر مجد ، تهران، 86، چ 1، ص 32.

[7] ر.ک: آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص( شخصیت معنوی)، نشر میزان، تهران ،1386،  چ 2، ج2 15.  نیز، میر محمد صادقی، حسین؛ ص 417، و نیز،  شامبیانی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، ویستار، 74 ، چ1، ص 446.

[8] آقایی نیا، حسین، همان، ج2، ص 21.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۸ساعت 10:10  توسط دکترحمید فرجی  |